สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:42 น.)