สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22:21 น.)