สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:18 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสระบุรี 2 5 2 264,417.00
2 แก่งคอย 1 3 1 202,255.85
3 หนองแค 11 35 11 1,980,677.14
4 วิหารแดง 1 5 1 264,489.97
5 หนองแซง 1 2 1 124,300.00
6 หนองโดน 2 4 2 280,024.10
7 พระพุทธบาท 2 4 2 179,958.00
8 มวกเหล็ก 5 18 5 941,324.87
9 วังม่วง 2 8 2 373,397.60
10 เฉลิมพระเกียรติ 2 4 2 186,200.00
รวม 29 88 29 4,797,044.53