สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:07 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสระบุรี 2 5 2 0
2 แก่งคอย 1 3 1 0
3 หนองแค 11 37 11 0
4 วิหารแดง 1 5 1 0
5 หนองแซง 1 2 1 0
6 หนองโดน 2 4 2 0
7 พระพุทธบาท 2 4 2 0
8 มวกเหล็ก 5 18 5 0
9 วังม่วง 2 8 2 0
10 เฉลิมพระเกียรติ 2 4 2 0
รวม 29 90 29 0 0.00