สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชลบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:17 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 บ้านบึง 2 5 2 326,722.91
2 หนองใหญ่ 1 2 1 124,465.87
3 พนัสนิคม 1 2 1 155,582.34
4 บ่อทอง 4 28 4 1,596,736.29
5 เกาะจันทร์ 2 7 2 357,839.37
รวม 10 44 10 2,561,346.78