สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชลบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:06 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 บ้านบึง 2 5 2 0 326,722.91
2 หนองใหญ่ 1 2 1 0 124,465.87
3 พนัสนิคม 1 2 1 0 155,582.34
4 บ่อทอง 4 28 4 0 1,596,736.29
5 เกาะจันทร์ 2 7 2 0 357,839.37
รวม 10 44 10 0 2,561,346.78