สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:16 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 แกลง 1 3 1 171,130.00
2 บ้านค่าย 3 7 3 420,050.00
3 ปลวกแดง 4 11 4 668,970.00
รวม 8 21 8 1,260,150.00