สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:05 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 แกลง 1 3 1 0 171,130.00
2 บ้านค่าย 3 7 3 0 420,050.00
3 ปลวกแดง 4 11 4 0 668,970.00
รวม 8 21 8 0 1,260,150.00