สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองฉะเชิงเทรา 2 4 2 0 280,048.20
2 บางน้ำเปรี้ยว 3 6 3 0 326,722.90
3 บางปะกง 1 2 1 0 124,465.87
4 บ้านโพธิ์ 1 2 1 0 155,582.34
5 พนมสารคาม 2 5 2 0 295,606.44
รวม 9 19 9 0 1,182,425.75