สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองฉะเชิงเทรา 2 4 2 280,048.20
2 บางน้ำเปรี้ยว 3 6 3 326,722.90
3 บางปะกง 1 2 1 124,465.87
4 บ้านโพธิ์ 1 2 1 155,582.34
5 พนมสารคาม 2 5 2 295,606.44
รวม 9 19 9 1,182,425.75