สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปราจีนบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:14 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองปราจีนบุรี 3 11 3 695,200.00
2 กบินทร์บุรี 13 98 13 5,197,696.00
3 นาดี 6 26 6 1,864,800.00
4 ประจันตคาม 5 35 5 1,683,276.00
5 ศรีมโหสถ 1 3 1 202,000.00
รวม 28 173 28 9,642,972.00