สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปราจีนบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:02 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองปราจีนบุรี 3 11 3 0 695,200.00
2 กบินทร์บุรี 13 98 13 0 4,755,324.00
3 นาดี 6 26 6 0 1,709,400.00
4 ประจันตคาม 5 41 5 0 540,224.00
5 ศรีมโหสถ 1 3 1 0 202,000.00
รวม 28 179 28 0 7,902,148.00