สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครนายก
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:01 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ปากพลี 1 2 1 0 93,000.00
2 บ้านนา 1 2 1 0 108,500.00
3 องครักษ์ 5 13 5 0 753,600.00
รวม 7 17 7 0 955,100.00