สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:12 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครราชสีมา 14 62 14 2,771,147.96
2 ครบุรี 11 76 11 3,381,086.67
3 เสิงสาง 4 26 4 1,017,168.98
4 คง 10 125 10 7,011,766.31
5 บ้านเหลื่อม 4 41 4 1,336,069.84
6 จักราช 8 80 8 3,546,116.48
7 โชคชัย 8 50 8 2,461,764.36
8 ด่านขุนทด 16 215 16 11,570,324.83
9 โนนไทย 10 130 10 6,085,465.55
10 โนนสูง 14 148 14 6,509,984.68
11 ขามสะแกแสง 7 81 7 4,122,962.17
12 บัวใหญ่ 10 138 10 6,016,972.44
13 ประทาย 13 164 13 6,922,020.00
14 ปักธงชัย 9 52 9 2,474,866.23
15 พิมาย 12 100 12 4,101,341.57
16 ห้วยแถลง 10 122 10 4,310,620.25
17 ชุมพวง 9 73 9 3,041,472.68
18 สูงเนิน 8 66 8 3,351,000.99
19 ขามทะเลสอ 5 50 5 2,392,886.00
20 สีคิ้ว 8 34 8 2,219,402.91
21 ปากช่อง 2 6 2 288,736.90
22 หนองบุญมาก 9 92 9 4,438,154.31
23 แก้งสนามนาง 5 59 5 2,683,216.58
24 โนนแดง 5 66 5 3,540,000.00
25 วังน้ำเขียว 5 31 5 1,410,199.24
26 เทพารักษ์ 4 50 4 3,139,420.24
27 เมืองยาง 4 79 4 3,905,191.97
28 พระทองคำ 4 17 4 955,231.09
29 ลำทะเมนชัย 4 23 4 981,363.64
30 บัวลาย 4 61 4 2,639,100.00
31 สีดา 5 62 5 2,902,333.02
32 เฉลิมพระเกียรติ 5 18 5 868,141.08
รวม 246 2397 246 112,395,528.97