สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครราชสีมา 15 77 13 2 357,938.88
2 ครบุรี 11 82 11 0 740,506.33
3 เสิงสาง 4 29 3 1
4 คง 10 137 10 0 1,885,604.35
5 บ้านเหลื่อม 4 43 4 0
6 จักราช 8 80 8 0 417,200.00
7 โชคชัย 9 55 6 3 366,657.80
8 ด่านขุนทด 16 233 14 2
9 โนนไทย 10 133 10 0
10 โนนสูง 15 153 14 1
11 ขามสะแกแสง 7 84 7 0 802,554.00
12 บัวใหญ่ 10 151 6 4
13 ประทาย 13 181 12 1 539,560.00
14 ปักธงชัย 10 62 7 3
15 พิมาย 12 118 12 0
16 ห้วยแถลง 10 140 8 2 505,500.00
17 ชุมพวง 9 75 9 0 124,398.00
18 สูงเนิน 10 80 5 5 280,000.00
19 ขามทะเลสอ 5 57 2 3
20 สีคิ้ว 8 36 5 3
21 ปากช่อง 3 9 2 1 45,428.57
22 หนองบุญมาก 9 96 9 0
23 แก้งสนามนาง 5 59 3 2
24 โนนแดง 5 66 2 3 1,778,000.00
25 วังน้ำเขียว 5 34 5 0
26 เทพารักษ์ 4 50 3 1
27 เมืองยาง 4 80 4 0
28 พระทองคำ 4 18 2 2 108,285.31
29 ลำทะเมนชัย 4 23 1 3
30 บัวลาย 4 65 4 0
31 สีดา 5 68 5 0
32 เฉลิมพระเกียรติ 5 18 3 2
รวม 253 2592 209 44 7,951,633.24