สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:24 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 บางบ่อ 1 2 1 124,300.00
รวม 1 2 1 124,300.00