สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:52 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองบุรีรัมย์ 1 16 1 675,716.76
2 คูเมือง 1 29 1 1,153,663.70
3 กระสัง 1 12 1 568,000.00
4 นางรอง 2 54 2 2,819,205.03
5 ละหานทราย 4 68 4 3,908,993.34
6 บ้านกรวด 3 64 3 3,300,195.00
7 ลำปลายมาศ 7 128 7 6,535,556.26
8 ห้วยราช 4 51 4 2,251,872.81
9 ชำนิ 6 84 6 3,774,957.62
10 แคนดง 1 16 1 960,708.00
รวม 30 522 30 25,948,868.52