สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:41 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองบุรีรัมย์ 1 16 1 0
2 คูเมือง 1 29 1 0
3 กระสัง 1 12 1 0
4 นางรอง 2 54 2 0
5 ละหานทราย 4 68 4 0
6 บ้านกรวด 3 64 3 0
7 ลำปลายมาศ 7 131 7 0
8 ห้วยราช 4 53 4 0
9 ชำนิ 6 92 6 0
10 แคนดง 1 16 1 0
รวม 30 535 30 0 0.00