สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ศรีเมืองใหม่ 4 61 4 3,125,706.88
2 โขงเจียม 1 5 1 288,900.00
3 เขื่องใน 4 61 4 3,190,660.85
4 เขมราฐ 2 30 2 1,819,223.08
5 บุณฑริก 3 27 3 1,321,571.92
6 วารินชำราบ 7 74 7 3,800,539.11
7 พิบูลมังสาหาร 1 16 1 795,173.80
8 ตาลสุม 3 41 3 2,385,706.49
9 สำโรง 7 95 7 4,836,808.70
10 ดอนมดแดง 3 45 3 2,430,396.09
11 ทุ่งศรีอุดม 1 15 1 848,795.60
12 เหล่าเสือโก้ก 1 16 1 738,372.55
รวม 37 486 37 25,581,855.07