สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:39 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ศรีเมืองใหม่ 4 64 4 0 2,883,040.22
2 โขงเจียม 1 5 1 0 288,900.00
3 เขื่องใน 4 64 4 0 3,190,570.85
4 เขมราฐ 2 32 2 0 1,819,223.08
5 บุณฑริก 3 36 3 0 1,321,569.23
6 วารินชำราบ 7 74 7 0 3,800,539.11
7 พิบูลมังสาหาร 1 16 1 0 795,173.08
8 ตาลสุม 3 45 3 0 2,385,706.49
9 สำโรง 7 101 7 0 4,836,808.70
10 ดอนมดแดง 3 46 3 0 2,430,396.09
11 ทุ่งศรีอุดม 1 16 1 0 848,795.60
12 เหล่าเสือโก้ก 1 18 1 0 738,372.55
รวม 37 517 37 0 25,339,095.00