สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยโสธร
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:28 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองยโสธร 11 126 11 4,823,817.90
2 ทรายมูล 2 32 2 1,126,410.03
3 กุดชุม 6 80 6 2,946,272.56
4 คำเขื่อนแก้ว 11 114 11 4,047,737.87
5 ป่าติ้ว 2 25 2 867,368.40
6 เลิงนกทา 6 88 6 2,907,278.96
7 ไทยเจริญ 2 27 2 888,012.13
รวม 40 492 40 17,606,897.85