สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยโสธร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:38 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองยโสธร 11 153 11 0 1,208,199.21
2 ทรายมูล 2 32 2 0 529,129.54
3 กุดชุม 6 96 6 0 495,550.00
4 คำเขื่อนแก้ว 11 158 11 0 1,298,379.13
5 ป่าติ้ว 2 26 2 0 254,761.69
6 เลิงนกทา 6 96 6 0 2,907,278.96
7 ไทยเจริญ 2 28 2 0 424,070.38
รวม 40 589 40 0 7,117,368.91