สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:37 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองชัยภูมิ 14 176 14 0 7,628,678.47
2 บ้านเขว้า 1 22 1 0 1,275,692.00
3 คอนสวรรค์ 9 122 9 0 4,082,889.34
4 เกษตรสมบูรณ์ 6 87 6 0 3,204,610.00
5 หนองบัวแดง 1 19 1 0 1,277,000.00
6 จัตุรัส 3 10 3 0 560,096.41
7 เทพสถิต 5 59 5 0 2,951,777.37
8 ภูเขียว 11 139 11 0 6,952,816.91
9 แก้งคร้อ 6 88 6 0 3,554,134.77
10 คอนสาร 7 50 7 0 2,064,663.28
11 ภักดีชุมพล 3 11 3 0 731,236.99
12 เนินสง่า 1 4 1 0 233,373.50
13 ซับใหญ่ 3 17 3 0 746,795.20
รวม 70 804 70 0 35,263,764.24