สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:48 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองชัยภูมิ 14 168 14 8,368,164.85
2 บ้านเขว้า 1 22 1 1,275,692.00
3 คอนสวรรค์ 9 111 9 5,020,741.34
4 เกษตรสมบูรณ์ 6 64 6 3,141,610.00
5 หนองบัวแดง 1 19 1 1,277,000.00
6 จัตุรัส 3 10 3 560,096.41
7 เทพสถิต 5 57 5 2,951,777.37
8 ภูเขียว 11 131 11 6,952,816.91
9 แก้งคร้อ 6 81 6 4,532,713.77
10 คอนสาร 7 43 7 2,064,663.28
11 ภักดีชุมพล 3 11 3 731,236.99
12 เนินสง่า 1 4 1 233,373.50
13 ซับใหญ่ 3 16 3 746,795.20
รวม 70 737 70 37,856,681.62