สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอำนาจเจริญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:47 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอำนาจเจริญ 2 40 2 1,548,000.00
2 เสนางคนิคม 1 27 1 1,330,000.00
3 ลืออำนาจ 1 26 1 1,480,000.00
รวม 4 93 4 4,358,000.00