สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:35 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองบึงกาฬ 2 25 2 0 712,581.16
2 โซ่พิสัย 1 12 1 0
3 บึงโขงหลง 2 31 2 0
4 บุ่งคล้า 1 13 1 0 522,580.65
รวม 6 81 6 0 1,235,161.81