สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:46 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองบึงกาฬ 2 24 2 1,356,666.30
2 โซ่พิสัย 1 9 1 551,883.10
3 บึงโขงหลง 2 25 2 1,290,792.45
4 บุ่งคล้า 1 13 1 522,580.65
รวม 6 71 6 3,721,922.50