สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:27 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองหนองบัวลำภู 14 241 14 11,544,471.32
2 นากลาง 8 123 8 5,666,315.17
3 โนนสัง 8 88 8 4,362,176.43
4 ศรีบุญเรือง 11 213 11 11,064,159.77
5 สุวรรณคูหา 7 81 7 4,091,582.47
6 นาวัง 4 45 4 2,478,572.43
รวม 52 791 52 39,207,277.59