สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:35 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองหนองบัวลำภู 14 259 14 0 764,400.00
2 นากลาง 8 139 8 0
3 โนนสัง 8 96 8 0
4 ศรีบุญเรือง 11 247 11 0
5 สุวรรณคูหา 7 94 7 0
6 นาวัง 4 57 4 0
รวม 52 892 52 0 764,400.00