สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:32 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอุดรธานี 19 224 19 0 1,445,000.00
2 กุดจับ 7 106 7 0 3,117,386.00
3 หนองวัวซอ 8 113 8 0 6,372,090.00
4 กุมภวาปี 13 193 13 0 7,803,685.00
5 โนนสะอาด 6 180 6 0 3,567,500.00
6 หนองหาน 11 229 11 0
7 ทุ่งฝน 4 133 4 0 2,491,570.00
8 ไชยวาน 4 68 4 0 2,262,900.00
9 ศรีธาตุ 6 134 6 0 3,702,300.00
10 วังสามหมอ 6 145 6 0 5,276,500.00
11 บ้านดุง 13 263 13 0 6,049,362.00
12 บ้านผือ 12 225 12 0 10,420,010.00
13 น้ำโสม 7 204 7 0 3,319,300.00
14 สร้างคอม 6 108 6 0 5,719,500.00
15 หนองแสง 4 120 4 0 1,501,500.00
16 นายูง 4 70 4 0 3,034,971.50
17 พิบูลย์รักษ์ 3 78 3 0 2,397,000.00
18 กู่แก้ว 4 83 4 0 366,100.00
19 ประจักษ์ศิลปาคม 3 83 3 0 341,800.00
รวม 140 2759 140 0 69,188,474.50