สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:58 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอุดรธานี 19 223 19 9,886,477.58
2 กุดจับ 7 106 7 5,457,128.56
3 หนองวัวซอ 8 113 8 6,368,194.00
4 กุมภวาปี 13 178 13 8,936,470.50
5 โนนสะอาด 6 180 6 8,460,733.69
6 หนองหาน 11 229 11 10,975,453.57
7 ทุ่งฝน 4 133 4 7,142,160.00
8 ไชยวาน 4 68 4 2,576,874.98
9 ศรีธาตุ 6 135 6 5,650,000.00
10 วังสามหมอ 6 145 6 7,515,426.00
11 บ้านดุง 13 263 13 12,591,205.30
12 บ้านผือ 12 225 12 12,595,010.20
13 น้ำโสม 7 204 7 12,377,764.00
14 สร้างคอม 6 108 6 5,719,500.00
15 หนองแสง 4 120 4 6,260,000.00
16 นายูง 4 70 4 4,007,943.00
17 พิบูลย์รักษ์ 3 78 3 3,901,621.62
18 กู่แก้ว 4 58 4 2,644,641.59
19 ประจักษ์ศิลปาคม 3 82 3 4,238,554.64
รวม 140 2718 140 137,305,159.23