สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเลย
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:57 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเลย 2 5 2 264,436.00
2 นาด้วง 1 7 1 326,690.00
3 เชียงคาน 2 25 5 917,176.00
4 ปากชม 1 4 1 186,696.00
5 ด่านซ้าย 2 7 2 326,550.00
6 นาแห้ว 2 7 2 335,489.00
7 ท่าลี่ 1 2 1 124,364.00
8 วังสะพุง 3 19 4 1,019,137.00
9 ภูกระดึง 2 17 2 490,632.00
รวม 16 93 20 3,991,170.00