สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดมหาสารคาม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:51 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองมหาสารคาม 14 145 14 6,465,167.00
2 แกดำ 1 18 1 884,160.00
3 โกสุมพิสัย 6 77 6 3,757,558.00
4 บรบือ 10 124 10 5,283,362.00
5 นาเชือก 1 16 1 679,644.00
6 พยัคฆภูมิพิสัย 14 157 14 6,941,127.00
7 กุดรัง 2 24 2 999,999.00
รวม 48 561 48 25,011,017.00