สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดมหาสารคาม
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:22 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองมหาสารคาม 14 190 14 0 6,465,167.00
2 แกดำ 1 18 1 0 884,160.00
3 โกสุมพิสัย 6 80 6 0 3,066,448.00
4 บรบือ 10 126 10 0 4,800,915.00
5 นาเชือก 1 16 1 0
6 พยัคฆภูมิพิสัย 14 159 14 0 6,490,386.00
7 กุดรัง 2 25 2 0 999,999.00
รวม 48 614 48 0 22,707,075.00