สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองร้อยเอ็ด 4 33 4 1,540,898.51
2 จตุรพักตรพิมาน 1 13 1 365,000.00
3 ทุ่งเขาหลวง 1 14 1 552,087.03
รวม 6 60 6 2,457,985.54