สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:07 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองร้อยเอ็ด 4 39 4 0 746,734.14
2 จตุรพักตรพิมาน 1 13 1 0 365,000.00
3 ทุ่งเขาหลวง 1 14 1 0
รวม 6 66 6 0 1,111,734.14