สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปทุมธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:07 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 คลองหลวง 2 4 2 210,945.52
2 หนองเสือ 4 16 4 839,342.17
3 ลาดหลุมแก้ว 2 4 2 241,949.95
4 ลำลูกกา 1 3 1 155,400.00
รวม 9 27 9 1,447,637.64