สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำพูน
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:13 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 แม่ทา 1 2 1 0 140,024.10
2 ทุ่งหัวช้าง 2 10 2 0 466,747.00
รวม 3 12 3 0 606,771.10