สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:30 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอุตรดิตถ์ 4 12 4 620,400.00
2 ตรอน 4 15 4 791,100.00
3 บ้านโคก 1 8 1 496,800.00
4 พิชัย 1 3 1 186,200.00
รวม 10 38 10 2,094,500.00