สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:11 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอุตรดิตถ์ 4 12 4 0
2 ตรอน 4 15 4 0
3 บ้านโคก 1 8 1 0
4 พิชัย 1 3 1 0
รวม 10 38 10 0 0.00