สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแพร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:10 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองแพร่ 5 12 5 0 532,800.00
2 ร้องกวาง 1 2 1 0 93,200.00
3 สูงเม่น 2 7 2 0 372,900.00
4 เด่นชัย 1 2 1 0 124,300.00
5 สอง 2 5 2 0 295,200.00
รวม 11 28 11 0 1,418,400.00