สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพะเยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:06 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพะเยา 3 17 3 0 886,819.31
2 เชียงม่วน 1 9 1 0 466,500.00
3 ดอกคำใต้ 3 10 3 0 560,096.41
4 ภูซาง 1 7 1 0 435,630.54
รวม 8 43 8 0 2,349,046.26