สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพะเยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:53 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพะเยา 3 17 3 886,819.31
2 เชียงม่วน 1 9 1 466,500.00
3 ดอกคำใต้ 3 10 3 560,096.41
4 ภูซาง 1 7 1 435,630.54
รวม 8 43 8 2,349,046.26