สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ปาย 3 9 3 490,500.00
รวม 3 9 3 490,500.00