สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครสวรรค์ 6 37 6 0 571,284.57
2 โกรกพระ 6 44 6 0 1,324,400.00
3 ชุมแสง 4 15 4 0 885,316.27
4 หนองบัว 8 51 8 0 1,442,800.48
5 บรรพตพิสัย 10 37 10 0 823,680.00
6 เก้าเลี้ยว 3 9 3 0 554,400.00
7 ตาคลี 8 42 8 0 1,025,640.00
8 ท่าตะโก 9 96 8 1 295,260.00
9 ไพศาลี 8 52 8 0
10 พยุหะคีรี 3 12 3 0 539,000.00
11 ลาดยาว 10 54 10 0 727,020.00
12 ตากฟ้า 7 42 7 0 574,980.00
13 แม่วงก์ 1 8 1 0
14 ชุมตาบง 1 7 1 0 326,340.00
รวม 84 506 83 1 9,090,121.32