สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:23 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนครสวรรค์ 6 36 6 1,772,757.22
2 โกรกพระ 6 44 6 2,134,457.76
3 ชุมแสง 4 15 4 885,316.27
4 หนองบัว 8 50 8 2,908,215.47
5 บรรพตพิสัย 10 36 10 1,812,226.09
6 เก้าเลี้ยว 3 9 3 554,400.00
7 ตาคลี 8 39 8 2,348,535.00
8 ท่าตะโก 9 93 9 4,340,239.07
9 ไพศาลี 8 52 8 3,205,806.70
10 พยุหะคีรี 3 12 3 677,600.00
11 ลาดยาว 10 51 10 2,338,974.75
12 ตากฟ้า 7 37 7 1,928,588.30
13 แม่วงก์ 1 6 1 279,720.00
14 ชุมตาบง 1 7 1 326,340.00
รวม 84 487 84 25,513,176.63