สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:48 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ท่าเรือ 1 2 1 0 93,300.00
2 นครหลวง 1 2 1 0 155,580.00
3 บางปะอิน 4 9 5 -1 624,544.68
4 ผักไห่ 1 2 1 0
5 วังน้อย 3 10 3 0 684,545.97
รวม 10 25 11 -1 1,557,970.65