สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:39 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ท่าเรือ 1 2 1 93,300.00
2 นครหลวง 1 2 1 155,580.00
3 บางปะอิน 4 9 4 624,544.68
4 ผักไห่ 1 2 1 80,000.00
5 วังน้อย 3 10 3 684,545.97
รวม 10 25 10 1,637,970.65