สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:27 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองตาก 6 14 6 964,000.00
2 บ้านตาก 2 7 2 322,000.00
3 สามเงา 3 9 3 446,000.00
4 แม่ระมาด 3 28 3 1,508,564.16
5 แม่สอด 8 31 8 1,631,298.80
6 พบพระ 3 19 3 1,056,128.00
7 อุ้มผาง 5 24 5 1,118,400.00
8 วังเจ้า 2 10 2 590,500.00
รวม 32 142 32 7,636,890.96