สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:51 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองตาก 6 14 6 0 964,000.00
2 บ้านตาก 2 7 2 0 322,000.00
3 สามเงา 3 9 3 0 446,000.00
4 แม่ระมาด 3 28 3 0 1,499,564.16
5 แม่สอด 8 31 8 0 1,631,298.80
6 พบพระ 3 19 3 0 1,056,128.00
7 อุ้มผาง 5 26 5 0 1,118,400.00
8 วังเจ้า 2 10 2 0 590,500.00
รวม 32 144 32 0 7,627,890.96