สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพิษณุโลก 5 13 5 0
2 นครไทย 9 93 9 0
3 ชาติตระการ 5 40 5 0
4 บางระกำ 11 61 11 0
5 บางกระทุ่ม 8 59 8 0
6 พรหมพิราม 12 120 12 0
7 วัดโบสถ์ 6 34 6 0
8 เนินมะปราง 6 31 6 0
รวม 62 451 62 0 0.00