สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:02 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพิษณุโลก 5 13 5 793,198.00
2 นครไทย 9 94 9 3,406,123.00
3 ชาติตระการ 5 41 5 1,826,648.00
4 บางระกำ 11 61 11 3,375,060.00
5 บางกระทุ่ม 8 60 8 3,214,937.00
6 พรหมพิราม 12 120 12 5,383,473.00
7 วัดโบสถ์ 6 34 6 1,802,420.00
8 เนินมะปราง 6 31 6 1,797,737.00
รวม 62 454 62 21,599,596.00