สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบูรณ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเพชรบูรณ์ 1 2 1 139,900.00
2 หล่มเก่า 1 4 1 233,100.00
3 เขาค้อ 1 2 1 93,200.00
รวม 3 8 3 466,200.00