สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบูรณ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:48 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเพชรบูรณ์ 1 2 1 0 139,000.00
2 หล่มเก่า 1 4 1 0 233,100.00
3 เขาค้อ 1 2 1 0 46,600.00
รวม 3 8 3 0 418,700.00