สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดราชบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองราชบุรี 8 25 8 1,274,400.00
2 สวนผึ้ง 1 2 1 124,300.00
3 บ้านโป่ง 5 11 5 621,700.00
4 โพธาราม 6 16 6 854,500.00
5 ปากท่อ 1 2 1 93,200.00
รวม 21 56 21 2,968,100.00