สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดราชบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:47 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองราชบุรี 8 25 8 0 1,274,400.00
2 สวนผึ้ง 1 2 1 0 124,300.00
3 บ้านโป่ง 5 11 5 0 621,700.00
4 โพธาราม 6 16 6 0 854,500.00
5 ปากท่อ 1 2 1 0 93,200.00
รวม 21 56 21 0 2,968,100.00