สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:58 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสุพรรณบุรี 2 8 2 567,400.00
2 เดิมบางนางบวช 6 31 6 1,484,830.92
3 ด่านช้าง 1 5 1 280,000.00
4 ดอนเจดีย์ 1 2 1 108,900.00
5 สามชุก 2 3 2 139,900.00
6 อู่ทอง 8 33 8 1,944,400.00
7 หนองหญ้าไซ 4 15 4 839,908.83
รวม 24 97 24 5,365,339.75