สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:46 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสุพรรณบุรี 2 8 2 0 567,400.00
2 เดิมบางนางบวช 6 31 6 0 1,484,830.92
3 ด่านช้าง 1 5 1 0 280,000.00
4 ดอนเจดีย์ 1 2 1 0 108,900.00
5 สามชุก 2 5 2 0 139,900.00
6 อู่ทอง 8 33 8 0 1,991,100.00
7 หนองหญ้าไซ 4 15 4 0 839,908.83
รวม 24 99 24 0 5,412,039.75