สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอ่างทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:14 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองอ่างทอง 1 2 1 140,024.10
2 แสวงหา 2 10 2 700,120.52
3 วิเศษชัยชาญ 2 4 2 202,257.03
รวม 5 16 5 1,042,401.65