สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:25 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเพชรบุรี 8 17 8 0 876,308.62
2 เขาย้อย 1 2 1 0 124,465.87
3 หนองหญ้าปล้อง 3 18 3 0 86,681.59
4 ชะอำ 4 20 3 1 217,815.27
5 ท่ายาง 10 66 10 0 93,349.40
6 บ้านลาด 12 50 12 0 684,562.27
7 บ้านแหลม 1 2 1 0 140,024.10
8 แก่งกระจาน 3 20 2 1
รวม 42 195 40 2 2,223,207.12