สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:37 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเพชรบุรี 8 18 8 1,149,689.01
2 เขาย้อย 1 2 1 124,465.87
3 หนองหญ้าปล้อง 3 23 3 1,371,710.48
4 ชะอำ 3 19 3 1,133,121.07
5 ท่ายาง 10 65 10 3,296,676.75
6 บ้านลาด 12 51 12 2,477,103.73
7 บ้านแหลม 1 2 1 140,024.10
8 แก่งกระจาน 2 20 2 964,928.38
รวม 40 200 40 10,657,719.39