สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:19 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 2 23 2 0
2 กาญจนดิษฐ์ 9 38 9 0 980,168.71
3 ดอนสัก 4 30 4 0 93,349.40
4 ไชยา 7 36 7 0 189,054.35
5 ท่าชนะ 2 10 2 0 560,093.41
6 คีรีรัฐนิคม 2 26 2 0
7 บ้านตาขุน 2 9 2 0
8 พนม 3 36 3 0
9 ท่าฉาง 1 6 1 0 342,281.14
10 บ้านนาสาร 4 8 4 0 435,630.54
11 บ้านนาเดิม 2 5 2 0 180,475.40
12 เคียนซา 1 4 1 0 280,048.21
13 เวียงสระ 1 2 1 0 93,349.40
14 พระแสง 4 49 4 0
15 พุนพิน 7 82 7 0
16 ชัยบุรี 4 51 4 0
รวม 55 415 55 0 3,154,450.56