สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:31 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 2 15 2 1,069,072.92
2 กาญจนดิษฐ์ 9 38 9 2,038,128.59
3 ดอนสัก 4 27 4 1,429,377.53
4 ไชยา 7 33 6 1,509,148.65
5 ท่าชนะ 2 10 2 560,096.41
6 คีรีรัฐนิคม 2 16 1 744,695.21
7 บ้านตาขุน 2 10 2 637,887.58
8 พนม 3 26 3 1,945,722.90
9 ท่าฉาง 1 6 1 342,281.14
10 บ้านนาสาร 4 8 4 435,630.54
11 บ้านนาเดิม 2 5 2 311,164.67
12 เคียนซา 1 4 1 280,048.21
13 เวียงสระ 1 2 1 93,349.40
14 พระแสง 4 36 4 2,245,514.08
15 พุนพิน 7 70 7 3,839,654.65
16 ชัยบุรี 4 42 4 2,254,236.98
รวม 55 348 53 19,736,009.46