สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:21 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองลพบุรี 1 2 1 124,465.87
2 พัฒนานิคม 6 18 6 1,166,867.53
3 ชัยบาดาล 4 14 4 886,819.31
4 บ้านหมี่ 4 17 4 1,166,867.53
รวม 15 51 15 3,345,020.24