สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:10 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองลพบุรี 1 2 1 0 124,465.87
2 พัฒนานิคม 6 18 6 0 1,166,867.53
3 ชัยบาดาล 4 14 4 0 886,819.31
4 บ้านหมี่ 4 17 4 0 1,166,867.53
รวม 15 51 15 0 3,345,020.24