สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชุมพร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:58 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองชุมพร 3 6 3 0 311,164.67
2 ปะทิว 3 6 3 0 280,048.20
3 พะโต๊ะ 1 3 1 0 140,024.10
รวม 7 15 7 0 731,236.97