สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปัตตานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:24 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 โคกโพธิ์ 3 7 3 397,845.00
2 มายอ 1 2 1 108,907.00
3 ทุ่งยางแดง 2 13 2 669,003.00
รวม 6 22 6 1,175,755.00