สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปัตตานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:53 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 โคกโพธิ์ 3 7 3 0 397,845.00
2 มายอ 1 2 1 0 108,907.00
3 ทุ่งยางแดง 2 13 2 0 669,003.00
รวม 6 22 6 0 1,175,755.00