สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสิงห์บุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:44 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสิงห์บุรี 3 8 3 0 497,200.00
2 บางระจัน 2 4 2 0 264,200.00
3 ค่ายบางระจัน 1 1 1 0 46,600.00
4 พรหมบุรี 3 6 3 0 404,000.00
5 ท่าช้าง 1 2 1 0 93,200.00
6 อินทร์บุรี 2 4 2 0 295,300.00
รวม 12 25 12 0 1,600,500.00