สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยนาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:40 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองชัยนาท 1 3 1 0 202,250.00
2 สรรคบุรี 2 7 2 0 435,620.00
3 หันคา 1 6 1 0 342,272.54
รวม 4 16 4 0 980,142.54