สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:56 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ภูฝ้าย 9 ทำสัญญาแล้ว 430,000.00
2 ห้วยจันทร์ 3 ทำสัญญาแล้ว 138,000.00
รวม 12 568,000.00