สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:47 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 กำแพง 7 ทำสัญญาแล้ว 326,000.00
2 แต้ 7 ทำสัญญาแล้ว 304,633.54
3 สระกำแพงใหญ่ 4 ทำสัญญาแล้ว 178,000.00
รวม 18 808,633.54