สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:15 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ศรีแก้ว 3 ทำสัญญาแล้ว 185,000.00
รวม 3 185,000.00