สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:18 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ธาตุ 15 ทำสัญญาแล้ว 428,400.00
2 โพนยาง 9 ทำสัญญาแล้ว 371,174.94
รวม 24 799,574.94