สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:59 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาราชควาย 3 ทำสัญญาแล้ว 140,022.00
2 อาจสามารถ 1 ทำสัญญาแล้ว 77,791.00
3 ขามเฒ่า 4 ทำสัญญาแล้ว 202,254.00
4 หนองญาติ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,348.00
5 วังตามัว 15 ทำสัญญาแล้ว 950,752.48
6 โพธิ์ตาก 2 ทำสัญญาแล้ว 108,906.00
รวม 27 1,573,073.48