สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอบ้านแพง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:37 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ไผ่ล้อม 10 ทำสัญญาแล้ว 290,934.60
2 นาเข 8 ทำสัญญาแล้ว 388,950.00
รวม 18 679,884.60