สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:29 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ฝั่งแดง 4 ทำสัญญาแล้ว 166,692.00
2 โพนแพง 2 ทำสัญญาแล้ว 93,348.00
3 พระกลางทุ่ง 3 ทำสัญญาแล้ว 155,580.00
4 นาถ่อน 16 ทำสัญญาแล้ว 584,982.40
5 แสนพัน 2 ทำสัญญาแล้ว 86,680.00
6 ดอนนางหงส์ 8 ทำสัญญาแล้ว 317,383.20
7 อุ่มเหม้า 3 ทำสัญญาแล้ว 133,354.00
รวม 38 1,538,019.60