สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:23 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เรณู 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.00
2 โพนทอง 3 ทำสัญญาแล้ว 133,354.00
3 นางาม 1 ทำสัญญาแล้ว 77,791.00
4 หนองย่างชิ้น 1 ทำสัญญาแล้ว 40,006.00
5 นาขาม 10 ทำสัญญาแล้ว 397,863.09
รวม 17 773,479.09