สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:15 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาแก 3 ทำสัญญาแล้ว 202,256.00
2 พระซอง 6 ทำสัญญาแล้ว 373,395.00
3 หนองสังข์ 4 ทำสัญญาแล้ว 211,145.00
4 พิมาน 5 ทำสัญญาแล้ว 280,045.00
5 หนองบ่อ 6 ทำสัญญาแล้ว 342,278.00
6 นาเลียง 7 ทำสัญญาแล้ว 388,952.00
7 บ้านแก้ง 3 ทำสัญญาแล้ว 171,139.00
8 สีชมพู 7 ทำสัญญาแล้ว 464,873.87
รวม 41 2,434,083.87